Xích con lăn có bản mặt đứng - Loại A (Roller chains with straight side plates - A series)
Xích con lăn có bản mặt đứng - Loại B (Roller chains with straight side plates - B series)
Xích băng truyền hai bước răng có chốt ngang kéo dài (Double pitch conveyor chain with extended pins)
Xích băng truyền hai bước răng và phụ tùng ( Double pitch conveyor chain with special attachments )
Xích hãm xe (Car parking chains)
Xích lá (1) - Leaf chain (1)
Xích lá (2) - Leaf chains (2)
Xích lá (3) - Leaf chains (3)
Xích lá (4) - Leaf chains (4)
Xích lá (5) - Leaf chains (5)
Xích lá (6) - Leaf chains (6)
Xích lá (7) - Leaf chains (7)
Xích và phụ tùng băng truyền gỗ xẻ ( Lumber conveyor chains & attachments )
Xích băng truyền con lăn hai bước rănng ( Double pitch large roller conveyor chains -Double pitch conveyor chain with special attachments)
Các sản phẩm xích công nghiệp hiện có
Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton
Xích con lăn trọng tải lớn (Heavy series roller chains)
Xích con lăn truyền lực (Power transmission roller chains)
Copyright © Long Khanh joint stock company. All right reserved